Norsk Lur- og Bukkehornlag


Formål:
§ I
Norsk Lur- og Bukkehornlag (stiftet 1996) har som formål å samle utøvere, tilvirkere og sympatisører for å fremme utøvelsen av, samt utbre kjennskapet til våre tradisjonsrike folkelige blåseinstrumenter lur og bukkehorn.

Lagsvirksomhet:
§ 2
Laget skal arrangere konserter, drive innsamlingsarbeid, drive opplæringsarbeid gjennom kurs/seminarer og være et forum for å ta opp spørsmål som kan fremme folkemusikkarbeidet med vekt på instrumentene lur og bukkehorn. Laget setter opp en vandrepremie som tildeles beste lur- eller bukkehornblåser på Landskappleikene. Vandrepremien har egne statutter utarbeidet av styret i samråd med Lfs.

Tilknytning:
§ 3
Laget er en frittstående organisasjon. Årsmøtet kan gjøre vedtak om formelt samarbeide med likerettede organisasjoner.

Styret:
§ 4
Styret skal være sammensatt av formann (leder) og 4 faste medlemmer. Formannen blir valgt av årsmøtet for 1 år. Styremedlemmene velges for 2 år, slik at 2 av dem er på valg hvert år. Det kan også velges 2 varamedlemmer til styret. Det velges 1 revisor for 1 år. Styret konstituerer seg selv. Pga. lagets landsdekkende virksomhet kan styremøter avholdes pr. telefon. Styret beslutter selv om vervene som sekretær og redaktør av bladet "Hjuringen" skal innehas av samme person eller ikke.

Årsmøtet:
§ 5
Årsmøtet skal avholdes hvert år i tilknytning til enten Landskappleiken, Lur-og Bukkehorndagen på Norsk Folkemuseum eller liknende høvelig lokalisering som styret finner egnet.
Alle saker som skal avgjøres her, må være oppført på sakslista. Denne skal gjøres kjent for lagets medlemmer gjennom rundskriv senest 2 uker før møtet avholdes. Forslag til saker på årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før møtet, og dato for årsmøtet må være kunngjort medlemmene minst 1 uke før denne fristen.
Alle som har vært medlem i minst 3 måneder og har betalt årets medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet.
Årsmøtet behandler forslag til årsmelding fra styret og regnskap for siste regnskapsår. Videre vedtar årsmøtet arbeidsprogram / handlingsplan og budsjett for det kommende året, medlemskontingent fastsettes også av årsmøtet. Vedtektsendringer vedtas av årsmøtet med 3/4 flertall. Årsmøtet setter ned en valgkomité på 3 medlemmer som kommer med forslag til nye tillitsfolk i laget.

Ekstraordinært årsmøte:
§ 6
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret finner dette nødvendig eller dersom minst 1/3 av medlemmene krever dette.

Hedersmedlemmer:
§ 7
Styret kan utpeke hedersmedlemmer av Norsk Lur- og Bukkehornlag. Dette skal være personer som gjennom lengre tid har arbeidet godt for laget, eller som aktivt har utbredt kjennskapet til lur- og bukkehorntradisjoner i Norge.

Oppløsing:
§ 8
Laget kan bare oppløses av årsmøtet med minst 3/4 flertall, og ikke dersom minst 5 medlemmer går mot dette. Dersom laget blir oppløst skal lagets midler og eiendom tilfalle en likerettet norsk organisasjon eller institusjon etter vedtak av årsmøtet.Ansvarlig for disse sidene er NLB ved styret.
Spørsmål til NLBs nettpublikasjon rettes til nettansvarlig <nettansvarlig på lurogbukkehorn no>.